บริการของเรา

  • รับออกแบบแปรง ตามการใช้งานต่างๆ
  • รับทำแปรงต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแปรงตามตัวอย่าง
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • รับซ่อมและเปลี่ยนขนแปรง ในกรณีที่แกนแปรงไม่เสียหาย
  • รับใส่ขนแปรง ในกรณีที่ลูกค้ามีแกนแปรงอยู่แล้ว
  • บริการส่งของทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด